Start 33h 33m 33s

Novi jugoslavenski film

 

1.12.2018 / Sarajevo

Moderatorica:

Kumjana Novakova, PravoLjudski Film Festival

Učesnici/e:

Jelena Maksimović, filmska autorica, Srbija

Dušan Grubin, filmski autor, Srbija

Ivan Ramljak, filmski autor, Hrvatska

Yugoslavia (eng., prim. prev.), odnosno “Jugoslavija”, bila je država Jugoistočne Evrope tokom većeg dijela 20. vijeka. Tako bi to definirala Wikipedia.

Danas je većina njenih nekadašnjih građana/ki naziva bivšom Jugoslavijom, iz mnogo razloga i sa mnogo posljedica. “To je bila prava država”, reći će mnogi/e njeni/e bivši/e građani/ke i danas.

Nesumnjivo da ova negdašnja – ili buduća – Jugoslavija danas formira prostor, možda čak i imaginarni, sa vlastitom dinamikom stvaranja i  produkcije, a u ovo polje ulazi i film.

Ko su jugoslavenski/e autori i autorice danas, ako ih uopšte ima? Možemo li govoriti o jugoslavenskom filmu danas? Kako